№ 19
Спиритизъм

В тази глава ще разгледаме една специална дейност извършвана от Сатана и демоните, източник на големи заблуди в религиозния свят. Става дума за чудесата. Поради ограничените познания и възможности на човека, някои факти и явления се възприемат като чудеса. Ние знаем, че светът е арена на действието на две могъщи сили - доброто и злото, Бог и Сатана. Христос, най-великият представител на небесната цивилизация дойде на земята, за да избави човешкият род от вечна гибел. В Своята спасителна мисия Той вършеше и чудеса, като лекуваше болни и възкресяваше мъртви. Но целта на тази чудотворна дейност беше благородна, възвишена и хуманна, именно облекчаване на страданията на нещастните, просветляване на умовете, освобождаване на пленниците на лукавия и утвърждаване на вярата на съвременниците Му в истината. Евангелският разказ ни информира, че е имало и случаи, когато любопитни хора, търсещи зрелища и сензации, Го провокирали да докаже божествеността Си чрез знамения. Христос обаче, категорично отказвал да върши чудеса за удоволствие, чудеса по поръчка - Матей 12:38,39: “Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха казвайки: Учителю, искаме да видим знамение от Тебе. А Той в отговор им рече: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде освен знамението на пророк Йона.”

Но Св.Писание изтъква, че противникът също притежава свръхестествена сила, в сравнение с ограничените човешки възможности. Сатана също върши чудеса, но с агресивни цели, именно да омае и обърка умовете, да убеди присъстващите в някакво лъжливо учение, да обгърне хората с духовен мрак. Тази особена дейност на тъмните сили може да бъде проследена исторически в страниците на Библията. Да започнем от Едем. Първият странен факт от този род е разговорът между Ева и змията, предаден в Битие 3:1-5: “А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: “Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. И змията рече на жената: Никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня когато ядете от него ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото.”

В онези Едемски времена змията не внушаваше страх и отвращение, а беше с най-привлекателна външност. Чудото тук е фактът, че едно животно говори. Естествено то беше само оръдие на Сатана, медиум (посредник). Проговарянето на змията създаде интерес в жената и стесни разсъдъка й. Тя беше силно привлечена от този феномен. Макар, че в текста не се споменава изрично, че Сатана е извършил чудото, това е очевидно от самия разговор. Целта на това чудо беше да разколебае доверието на Ева в Божията доброта, да опровергае Божието Слово и да подкрепи една заблуда - “Никак няма да умрете.”

Един друг фрапиращ случай е докладван във връзка с освобождаването на еврейския народ от египетско робство - Изход 7:8-12: “И Господ говори на Мойсея и на Аарона казвайки: Когато ви говори Фараон и рече: Покажете чудо в себеподкрепа, тогава кажи на Аарона: Вземи жезъла си и хвърли го пред фараона, за да стане змия. Тогава Мойсей и Аарон влязоха при фараона и сториха според каквото каза Господ. Аарон хвърли жезъла си пред фараона и пред слугите му и жезълът стана змия. Но фараон повика мъдреците и чародеите, та и те, египетските магьосници сториха същото с баянията си, защото хвърлиха всеки от тях жезъла си и те станаха змии. Обаче Аароновият жезъл погълна техните жезли.”

Водачите на Израил, Моисей и Аарон трябваше да докажат пред фараона, че са Божии пратеници. Тук имаме типичен пример на сатанинска имитация. Дяволът си е служил винаги с този коварен метод, да имитира и фалшифицира Божиите действия, за да внесе объркване в умовете. Бог е източник на живота и Той създаде действителна змия от Аароновия жезъл, докато извършеното от египетските жреци беше само илюзия, защото Сатана не може да създава живот. Той хипнотизира присъстващите. И тук е очевидно, че фараоновите чародеи са действували чрез силата на Сатана, защото целта им беше да се противопоставят на Божието дело. Но Бог показа превъзходството Си като Аароновата змия погълна другите змии.

Защо Бог допусна и Сатана да има известен успех при тези събития? Отговорът е в Изход 7:3: “Но Аз ще закоравя фараоновото сърце и ще умножа знаменията Си и чудесата Си в Египетската земя.”

За да може египетският народ по-ясно да види разликата между техните богове и живия и истинен Бог, и по такъв начин Бог да бъде прославен, Той позволи на Сатана да противодейства известно време. Не бива да ни учудва изразът “Аз ще закоравя фараоновото сърце.” В Библията често Бог е представян като Един, Който извършва онова, което не предотвратява. Когато Бог се оттегли от един човек поради неговото упорство, тогава Сатана го завладява. Такъв беше случаят с фараона.

Но да преминем към същината на нашата тема. Думата “с п и р и т и з ъ м” произлиза от латинската дума “спирит”, което значи “дух”. Спиритизмът твърди, че душите на умрелите живеят и ние бихме могли да установим контакт с тях. Това учение е диаметрално противоположно на учението на Библията за безсъзнателното състояние на мъртвите.

Един древен спиритически сеанс е описан в 1Царе 28:3-20 : “А Самуил беше умрял и целият Израил беше го оплакал и беше го погребал в града му Рама. А Саул беше отстранил от земята запитвачите на зли духове и врачовете. И тъй филистимците се събраха и дойдоха та разположиха стана си в Сунам,... И Саул се допита до Господа, но Господ не му отговори... Тогава Саул каза на слугите си: потърсете ми някоя запитвачка на зли духове, за да ида при нея и да направя допитване чрез нея. И слугите му рекоха: Ето, има една в Ендор запитвачка на зли духове. И така Саул се предреши като облече други дрехи и отиде той и двамата мъже с него та дойде при жената през нощта.И Саул й рече: почародействай ми моля чрез запитване зли духове и възведи ми когото ти кажа. А жената му рече: Ето ти знаеш, що направи Саул, как изби от земята запитвачите на зли духове и врачовете, тогава защо впримчваш живота ми та да ме умъртват? Но Саул й се закле в Господа казвайки: Заклевам се в живота на Господа, няма да ти се случи никакво зло. Тогава жената рече: Кого да ти възведа? А той каза: Самуила ми възведи... И когато жената видя Самуила извика със силен глас ...защо ме измами, ти си Саул. И рече й царят: Не бой се, но ти какво видя? И жената каза на Саула: Видях един бог, който възлизаше от земята. И рече й: Какъв е изгледът му? А тя рече: Един старец възлиза и е обвит с мантия. И Саул позна че това беше Самуил и наведе се с лицето си до земята та се поклони. И Самуил каза на Саула: Защо ме обезпокои като ме направи да възляза? И Саул отговори: Намирам се в голямо утеснение, защото филистимците воюват против мене, а Бог се е отдалечил от мене ...Тогава Самуил рече: ...Понеже ти не се покори на гласа на Господа... за това Господ ти направи това нещо днес. При това Господ ще предаде Израиля с тебе в ръката на филистимците и утре ти и синовете ти ще бъдете при мене... Тогава Саул изведнъж падна цял прострян на земята, защото се уплаши много от Самуиловите думи...”

Историческата обстановка: филистимците се готвят за война против Израил. Еврейският цар Саул се допитва до Бога, но Бог мълчи, защото царят беше тръгнал по нечестни пътища. Изоставен напълно от Бога, той става пленник на тъмните сили. В тази безизходица Саул решава да се допита до някоя врачка. Неговите приближени, макар и учудени от това му желание, му посочват една жена в Ендор. Сатана действаше чрез тези медиуми и допитването беше отвратителен грях пред Бога. Но Саул, тръгнал вече по наклонената плоскост, не подбираше никакви средства. Сега той иска да се посъветва със Самуил, верен Божи мъж, и пророк, и добър съветник на царя. Но Самуил беше вече починал и Саул е затруднен.

Макар, че разказът използва името на Самуил, един добър анализ ше ни покаже, че тук се явява не Самуил, а един демон, който познавайки отлично живота на царя и Самуила имитира сполучливо Самуила...

Обърнете внимание сега на съществения факт, че няколко пъти в разказа се казва, че става допитване до зли духове. А Самуил не е зъл дух, даже и душата му да съществува. Освен това, при тези сеанси никой не може да контролира лицата, които се явяват. Царят не вижда нищо и врачката му обяснява, че възлиза “един бог”. Но в момента когато злият дух се появява, жената разбира, че дошлият да се допита е самият цар. Ясно е кой й разкрива това. Този ефект се повтаря и при съвременните врачки, ясновидци и гледачи. Сатана и демоните знаят имена и подробности и в подходящ момент ги подсказват на медиумите. Описанието на врачката е много кратко и съвсем не е доказателство, че се е явил пророк Самуил, но Саул в този момент на напрежение веднага се съгласява, за да получи по-скоро отговор.

Ако съществуват душите на умрелите, праведният Самуил би трябвало да дойде отгоре, а не от земята. И ако Бог мълчи, би ли се наел Самуил да разговаря с престъпния Саул? В края на сеанса злият дух казва на царя: “Утре ти и синовете ти ще бъдете при мене.” Това е ново противоречие, защото съгласно фалшивото учение за безсмъртието на душата, праведните и грешните са на различни места. Така, че Самуил и Саул не биха могли да бъдат заедно.

Учението на Библията за мъртвите е пределно ясно. Няма никакво съзнание след смъртта, никакъв задгробен живот - Еклисиаст 9:5,6,10: “Защото живите знаят че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен, още и любовта им, и омразата им, и завистта им са вече изгубени, нито ще имат вече някога дял в нещо що става под слънцето. Всичко що намери ръката ти да прави, според силата си, направи го, защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба където отиваш.”

А ап. Павел обяснява, че Сатана и падналите ангели са способни фалшификатори и имитатори - 2Коринтяни 11:14,15: “А не е чудно щото сам Сатана се преправя на светъл ангел, тъй че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.”

Всичко това ни показва, че при този сеанс не се явява покойният Самуил, а един зъл дух, който играе отлично неговата роля. Такъв е случаят и с всички съвременни спиритически сеанси за повикване на душите на починали хора.

Когато Христос започна Своята публична дейност, Сатана се активизира, за да пречи на спасителния план. Тогава имаше хора завладяни от демонични сили, жертви на греха и злото. Исус лекуваше и такива нещастници. Ето един подобен случай - Марк 1:23-26: “И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика думайки: Какво имаш Ти с нас, Исусе, назарянине? Нима си дошъл за да ни погубиш? Познавам Те Кой Си, Святия Божий. Но Исус го смъмра казвайки: Млъкни и излез от него. Тогава нечистият дух като го сгърчи изкрещя със силен глас и излезе от него.”

Забележете, че Спасителят се обръща към една втора съзнателна личност в самия болен, която говори чрез гласа на болния.

Когато настъпи времето на религиозно пробуждане в средата на миналия век и се появи адвентното движение, Сатана пак се активизира. Съгласно пророчеството в Откровение 13:13,14, древният спиритизъм и врачуване щяха да бъдат възкресени в последните дни на земната история: “И вършеше големи знамения дотам, че да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.”

Съгласно това пророчество, модерният спиритизъм се появи в САЩ, описан като двурог звяр за който говорихме в една от предните глави. Действително през март 1848 г., в дома на семейство Фокс, в малкото провинциално градче Хайдсвил, щата Ню-Йорк, се чуха тайнствени хлопания на невидими интелигентни същества, отговарящи на зададени им въпроси. По-късно сестрите Фокс стават знаменити медиуми. Били увлечени и редица учени, като физикът Уйлиям Крукс, големият естественик еволюционист и приятел на Дарвин, Алфред Ръсел Уолис и др. Последният пише за спиритизма: “Той напълно доказва, както един факт може да бъде доказан, че тъй наречените мъртви са още живи.”(Уолис, “За чудесата на съвременния спиритуализъм.”)

Със забележителна бързина спиритизмът заля света. Днес той брои милиони последователи. Създадоха се различни клонове на окултната “наука”. Общо взето, светът днес не вярва на чудеса. Скептиците ги приписват на случайността или ги считат за мошеничество. В науката няма място за свръхестественото. Но все пак тя не може да обясни чудните феномени на които сме свидетели днес, като полтергайст, аномални явления, НЛО. Сатана обаче е доволен от този скептицизъм защото ако няма нищо свръхестествено, няма и Бог. Така той може по-успешно да мами човечеството. Свещеното Писание ни посочва, че последната генерация ще бъде подведена, измамена и отклонена от евангелската истина чрез сатанинска чудотворна дейност - различните форми на спиритизъм и окултизъм. Тази дейност на тъмните сили все повече ще се разраства като белег на последното време.

Христос и апостол Павел, говорейки за последните дни предупреждават: “Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят ако е възможно и избраните”.(Матей 24:24) “Тогова, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено с всякаква сила, знамения и лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. (2Солунци 2:9,10)”

Днес тези сили действат по четири канала: 1.Езичество - езически форми на поклонение, суеверия, теософия, йогизъм. 2.Обществен спиритуализъм - сеанси с кръгла дървена масичка, гледане на карти, на кафе, врачуване, ходене при врачки и гледачки. 3.“Християнски” спиритуализъм, приобщен към протестантското и католическо поклонение, на базата на общата доктрина за безсмъртието на душата. 4.“Научен” спиритуализъм, практикуван под формата на лабораторни изследвания, с различни имена, парапсихология, телепатия, сугестология, телекинеза, психотроника, екстрасенси и пр.

Чрез този богат арсенал от начини и средства Сатана прокарва своите планове и води човечеството към сигурна гибел. Съгласно Откровение 16:13,14 - в последните дни спиритизмът ще играе доминираща роля в политическата област, като ще внушава решения и действия на държавници и водачи: “И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби, защото те са бесовски духове, които вършат знамения и отиват при царете на цялата вселена, за да ги съберат за войната във великия ден на Всемогъщия Бог.”

В този пасаж богопротивната коалиция, за която говорихме в една от предните глави е представена чрез символите змей, звяр и лъжепророк.

Змеят е езичеството и спиритуализмът, звярът е възобновеният католицизъм, а лъжепророкът - протестантска Америка, която е родина на модерния спиритизъм и поддържа Рим.

И в трите системи безсмъртието на душата е общопризнато и това ги обединява за последната борба против Божия народ. Шедьовърът на сатанинската дейност в края на световната история ще бъде един опит за имитиране на Христовото пришествие. Само онези, които познават основно Божието Слово няма да се излъжат - Матей 24:27,30: “Защото както светкавицата излиза, от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.”

На Сатана няма да бъде разрешено да имитира пришествието по обхват и мащаб. Има много текстове в Св.Писание, които показват Божието отношение към спиритизма във всичките му разновидности.

В обстановката на древния еврейски народ Бог беше забранил категорично това и го наричаше духовно блудство: “Да се не отнесете към запитвачите на зли духове, нито към врачовете. Не ги издиряйте та да се не осквернявате чрез тях. Аз Съм Господ вашият Бог.”(Левит 19:31)

“И човек, който се отнесе към запитвачите на зли духове и към врачовете за да блудства след тях, против ония човек Аз ще насоча лицето Си, и ще го изтребя из сред людете му.”(Левит 20:6)

“Също мъж или жена, която запитва зли духове или е врач непременно да се умъртви...”(Левит 20:27)

Бог желае Неговият народ да е абсолютно чист и свободен от сатанински заблуждения - Второзаконие 18:10-12: “Да се не намира между вас някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите. Защото всеки, който прави тия неща е омразен на Господа и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе.”

Пророк Исая посочва, че всеки опит за допитване до мъртвите е фактически връзка със злите духове. Това е отвратителна мерзост в Божите очи. Един просветен християнин никога няма да прибягва до такива съмнителни източници. Той има на разположение Божието Слово (закона и свидетелството) в което намира достатъчно светлина за всички случаи - Исая 8:19,20: “И когато ви рекат: Допитвайте се до запитвачите на зли духове и врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? Нека прибегнат при закона и свидетелството! Ако не говорят според това Слово, наистина няма зазоряване за тях.”